ADGANGSKRAV OG OPTAGELSE

Optagelse

Adgangskravene til HTX-uddannelsen er de samme som til de andre gymnasieformer.

I 8. klasse skal du have et gennemsnit på 5,0 i dine afsluttende standpunktskarakterer for at opfylde de faglige forudsætninger for at blive vurderet uddannelsesparat til gymnasiet. Uddannelsesparathedsvurderingen omfatter også dine personlige og sociale forudsætninger.

I 9. klasse skal du have et gennemsnit på 5,0 i dine afsluttende standpunktskarakterer for fortsat at opfylde de faglige forudsætninger for at blive vurderet uddannelsesparat til gymnasiet.

Til afgangseksamen skal du bestå og bekræfte dit faglige niveau fra UPVen i de lovbundne prøver for at kunne komme direkte på gymnasiet.

Hvis du ikke vurderes uddannelsesparat og ligger under 6,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen, har du mulighed for at søge om optagelse via en faglig optagelsesprøve og samtale.

Der findes forskellige alternativer for de få, der ikke bekræfter deres niveau ved afgangseksamen, kontakt UU eller en studievejleder for at høre nærmere om disse.

 

Ansøgning og valg af studieretning

Du søger ind via Den Koordinerede Tilmelding på www.optagelse.dkDer er ansøgningsfrist den 13. marts. Søger du senere skal du til en optagelsesprøve, dette gælder selvom du opfylder alle optagelseskrav. Du får svar på din ansøgning i april måned.

I din ansøgning skal du skrive, hvilken af gymnasiets adresser du ønsker at starte på. Dit endelige valg af studieretning sker i oktober i slutningen af grundforløbet.

Ønsker du at søge ind efter den 13. marts, kan du kontakte en studievejleder og høre om dine muligheder.

 

På børne- og undervisningsministeriets hjemmeside ug.dk kan du læse mere om overgangen fra grundskole til gymnasiet.

Studievejledning

Studievejlederne på Aalborg Tekniske Gymnasium er parate til at hjælpe dig, hvis du har brug for råd og vejledning. I vores daglige åbningstid kan du altid komme forbi og få en fortrolig og uforpligtende snak og rådgivning, og hvis du ønsker at træffe os uden for åbningstiderne, så laver du bare en aftale med os. Du vil møde os ved individuel og kollektiv vejledning flere gange i de år, du går på gymnasiet. Samtalerne vil tage udgangspunkt i din uddannelsesplan fra grundskolen.

Vi kan bl.a. hjælpe dig med:

 • Faglige problemer

 • Forsømmelser

 • Fravær

 • Ønsker om uddannelsesskifte

 • Alternative uddannelser 

Det kan også dreje sig om uddannelsesmæssige spørgsmål:

 • Hvilke valgfag er der mulighed for at læse?

 • Hvilken studieretning skal jeg vælge?

 • Hvilke krav er der til optagelse på de videregående uddannelser?

 • Brochuremateriale og web-adresser fra diverse uddannelsesinstitutioner

 • Generel orientering om uddannelsesmæssige forhold 

Det kan også være om sociale forhold:

 • Problemer i familien eller med venner

 • Kriminalitet

 • Misbrugsproblemer

 • Søgning af kollegieværelse

Generelt er studievejledningen et sted, hvor vi taler om det at gå på et gymnasium og tage en uddannelse. Vi er meget opmærksomme på karakterfald, og om du er studieaktiv gennem de tre år.
Det er også stedet, hvor du i fortrolighed kan fortælle om dine personlige problemer, fx med forældre, kæresten, kammeraterne osv. 

I det daglige fungerer vi som din ”advokat” over for skolen, og vi har tavshedspligt, så du kan roligt henvende dig til studievejlederne og snakke løs. 

I det hele taget er studievejledningen et tilbud og en hjælp til den enkelte elev, så de tre år på gymnasiet kan blive så udbytterige som overhovedet muligt.

Har du generelle spørgsmål om ungdomsuddannelse eller efter- og videreuddannelse, kan du kontakte eVejledning døgnet rundt via telefon og sms på 7022 2207 eller på www.evejledning.dk

Studievejlederne på Aalborg Tekniske Gymnasium

Birgitte Dorrit Skovlund Larsen Studievejleder, gymnasielærer HTX, Øster Uttrup Vej 5 +45 2526 6884
Helle Reese Studievejleder HTX, Friis, Nyhavnsgade 14 +45 2526 6883

LÆSEVEJLEDNING

Læsevejledningen på HTX tilbyder undervisning til elever, der har problemer med at læse hurtigt og præcist nok eller har problemer med at formulere sig korrekt skriftligt og mundtligt.

Problemet kan skyldes ordblindhed – dysleksi.  På HTX har vi stor erfaring med at undervise ordblinde elever, og vi lægger vægt på at yde hurtig og kvalificeret støtte.

Screening

Måske ved du allerede før, du begynder på HTX, at du er ordblind. Så er det vigtigt, at du gør opmærksom på det, når du søger om optagelse.

Ved det første intro-møde, som afholdes i april/maj, når du har fået besked om, at du er optaget på HTX, spørger vi om, der er nogen, der ved eller tror, at de er ordblinde. De, der mener eller ved, at de har læse- og skrivevanskeligheder, får tilbudt en samtale med studievejlederen med henblik på at afdække problemerne og eventuelt igangsætte hjælp.

I begyndelsen af skoleåret screener vi alle elever i 1.g-klasserne med en elektronisk læse-/stavetest, så vi bedst muligt kan støtte op om hver enkelt elev.

Ordblindhed

Ordblindhed eller dysleksi er kendetegnet ved langsom og upræcis læsning samt vanskeligheder med stavning og skriftlig formulering og konsekvensen er, at det ofte tager meget lang tid at læse og skrive korrekt. Ordblindhed har INTET at gøre med intelligens, og det er derfor vigtigt, at du får den hjælp, du har behov for, så du kan løse de opgaver, du møder på gymnasiet.

Ved hjælp af en test konstaterer vi, om der er tale om ordblindhed. Gennem Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan du få læse-/skrivestøtteprogrammer til download på egen PC, hvilket kan anvendes til adskillige sprog.

SU-styrelsen bevilger også timer til instruktion i brug læse-skrivestøtteprogrammerne. Ofte gives støtte til digitale bøger, der kan bruges på computeren, og endelig bevilger SU-styrelsen støttetimer, også kaldet SPS timer, så du i det daglige bl.a. kan få hjælp til struktur til læsning og skriftlige afleveringer.

Skolen har licens til et læse-skrivestøtteprogram, så selvom du ikke er ordblind, kan du alligevel få hjælp til stavning og oplæsning på din egen computer.

Vejledningen

På baggrund af testen og dine behov og ønsker bliver vejledningen tilrettelagt, så den præcis retter sig mod dine behov. Vejledningen foregår individuelt eller i mindre grupper – ofte med elever fra samme klasse. Timerne ligger normalt før eller efter almindelig undervisning.

I vejledningen vil der være fokus på strategier og redskaber til en mere effektiv skolegang. Der findes, desværre, ingen lette løsninger på læse-skrivevanskeligheder, men koncentreret arbejde med ens vanskeligheder belønner sig i form af, at lektielæsning og arbejdet med afleveringer bliver lettere, og udbyttet af ens anstrengelser stiger.

Forlænget eksamenstid

Hvis du har læse-skrivevanskeligheder, har du mulighed for at få forlænget forberedelsestid til de mundtlige eksaminer og længere tid til de skriftlige eksaminer. Eksamensopgaver er elektronisk tilgængelige og du kan få dem læst op på computeren. Intet af det kommer til at stå på dit eksamensbevis.

ELEVER MED SÆRLIGE BEHOV

Vi støtter op om Team Danmark- og elitesportselever

Hvis du dyrker sport på højt plan og gerne vil have en HTX-uddannelse på Aalborg Tekniske Gymnasium, vil vi gerne hjælpe dig. Der er mulighed for at få fri til morgentræning, og ellers kan der bevilges fri på baggrund af individuelle aftaler. Vi giver mulighed for lektiehjælp og for at møde de øvrige elite-elever.

Specialpædagogisk støtte

På HTX kan du få SPS (specialpædagogisk støtte) hvis du f.eks. har psykiske funktionsnedsættelser, hvilket dækker over for eksempel angst, depression, autismespektrumforstyrrelse, ADHD/ADD, OCD, skizofreni, personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser og bipolar lidelse.

Støtten er udelukkende knyttet til dit studie på HTX. Det vil sige, at du kun kan få SPS-timer til at komme godt igennem studiet og få en uddannelse på lige fod med dine medstuderende. Formålet med støtten er at hjælpe dig med dine specifikke studiemæssige vanskeligheder, med henblik på, at du opnår en øget mestring af dit studieliv.

Din SPS-lærer tilbyder dig samtaler, støtte og vejledning til b.la.:

 • Trivsel.

 • Samarbejde/gruppearbejde.

 • Struktur i din dagligdag på skolen og i dine lektier, opgaver, afleveringer og eksaminerne.

 • Strategier og teknikker der kan optimere dit udbytte af undervisningen.

 • Manglende overskud og energi til studierne.

 • Dårlig koncentration og hukommelse under studiet – for eksempel i forbindelse med læsning mv.

 • Problemer med udholdenhed og fastholdelse af studiet. 

 • Vanskeligheder med struktur i studiehverdagen - for eksempel i forbindelse med større opgaver.

 • Manglende overblik over uddannelsen, pensum, større opgaver og eksaminer.

 • Vanskeligheder med at ’sætte i gang ’ med lektier og opgaver.  

 • Følelse af uoverskuelighed og ubehag ved det studiemæssige pres.

 • Problemer med social isolation.

 • Udfordringer med at fungere i sociale sammenhænge, herunder udfordringer med at møde op på studiet og være i undervisningssituationer med mange mennesker.

 • Udfordringer med at ’være på’ for eksempel i forbindelse med at holde oplæg og indgå i gruppearbejde. 

 • Udfordringer ved kontakt til undervisere, vejledere og medstuderende. 

 • Usikkerhed om egne studieevner og faglige kompetencer.

SPS-timerne afvikles oftest individuelt og placeres primært før eller efter dit almindelige skema, men de kan også foregå i timerne på klassen, hvor din SPS-lærer kan deltage, for at støtte dig i bestemte behov.

Grundforløbet 

De første 3 måneder i 1.g på Aalborg Tekniske Gymnasium bruger nye elever på at lære skolen at kende og snuse til de forskellige studieretninger, vi tilbyder. Når de møder ind første skoledag, er de delt ind i grundforløbsklasser, som de skal være i indtil de vælger studieretning.

Undervisningen på grundforløbet i de forskellige fag er sat sammen på sådan en måde, at alle klasser kommer igennem det samme stof. På den måde starter alle i studieretningsklasserne med de samme forudsætninger.

Sidst i perioden på grundforløbet skal eleverne vælge studieretning. De bliver i løbet af perioden præsenteret for alle studieretningerne, så de kan vælge den studieretning, der passer bedst til dem. I starten af november i 1.g begynder eleverne herefter i deres studieretningsklasser.

HTX-uddannelsens grundforløb består af 4 obligatoriske fag: dansk, engelsk, matematik og samfundsfag samt nogle studieretningsfag, du senere kan vælge imellem. Det kan fx være teknologi, kommunikation/it, fysik, kemi og bioteknologi. Derudover møder du også 2 forløb, som er helt særlige for HTX, nemlig naturvidenskabeligt grundforløb og produktudvikling.

Studieretningsforløbet

Efter grundforløbet fortsætter du på et studieretningsforløb, som varer resten af de 3 år, du går på gymnasiet. Studieretningsforløbet består af obligatoriske fag, valgfag og 2 studieretningsfag, som tilsammen præger emner og temaer i hele studieretningsforløbet.

Med næsten 3 år til at opnå A- eller B-niveau i studieretningsfagene er der rig mulighed for at fordybe sig inden for specielle emner. De obligatoriske fag er dansk A, teknikfag A, engelsk B, fysik B, kemi B, matematik B, teknologi B, biologi C, samfundsfag C, idéhistorie B og et it-fag på C-niveau.

Alle tekniske gymnasier udbyder studieretningsforløb inden for tre hovedområder: Teknologi, Anvendt naturvidenskab og Kommunikationsteknik. På Aalborg Tekniske Gymnasium har vi 10 studieretninger, du kan vælge imellem.

Se studieplaner for alle fag og forløb her.

Ud over fagene i studieretningen kan du vælge individuelle valgfag på A-, B- og C-niveau, og du skal vælge et teknikfag på A-niveau. Du kan vælge imellem:

 • Byggeri og energi (arkitektur eller konstruktion)

 • Udvikling og produktion (robotter, maskin eller tekstil)

 • Digitalt design og udvikling

 • Proces, levnedsmiddel og sundhed (bioteknologi eller livsstil og sundhed)


Vores studieretninger:

Teknologi

Anvendt naturvidenskab

Kommunikationsteknik

Obligatoriske fag på HTX

På Aalborg Tekniske Gymnasium har vi nogle obligatoriske fag og niveauer, som alle elever skal have. Alle får derfor følgende fag, på de nævnte niveauer:

Herudover har alle studieretninger enten løft af de obligatoriske fag til et højere niveau, eller et valgfag, som er obligatorisk i den enkelte studieretning.

 

HTX-specifikke fag

Nogle af de fag du kan møde på Aalborg Tekniske Gymnasium udbydes kun på HTX.

Teknologi B

Kommunikation/it

Teknikfag

I 3.g skal alle elever vælge et teknikfag på A-niveau, og her tilbyder Aalborg Tekniske Gymnasium følgende muligheder:

Byggeri og Energi - Arkitektur

Byggeri og Energi - Konstruktion

Digital Design og Udvikling

Proces, Levnedsmiddel og Sundhed - Bioteknologi

Proces, Levnedsmiddel og Sundhed - Gastroscience

Proces, Levnedsmiddel og Sundhed - Livsstil og Sundhed

Udvikling og Produktion - Robotter

Udvikling og Produktion – Maskin

Udvikling og Produktion - Tekstil

Eksamen

En teknisk studentereksamen indeholder i alt 10 eksaminer (skriftlige og mundtlige). Heri indgår altid skriftlig dansk A og dit studieområdeprojekt. Undervisningsministeriet udtrækker de fag, du skal op i. Normalt er der én eksamen efter 1.g, to-tre eksaminer efter 2.g og resten sidst i 3.g.

Læs eksamensreglementet under "Praktisk" og Se studieplaner for alle fag og forløb her.

 

Kvalitet

Læs om eksamensgennemsnit og gennemførselsprocent på Aalborg Tekniske Gymnasium i vores kvalitetsrapporter. Se også Aalborg Tekniske Gymnasiums selvevaluering og opfølgningsplaner.

Læs også vores evalueringsstrategi.

Eksamensansvarlig

Kaspar Dalsgaard Kristensen

Studieområde-projekter

På HTX skal du igennem 6 tværfaglige SO-projekter og en afsluttende SOP.

SO

SOP

VIDERE EFTER HTX

HTX giver dig adgang til både korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Alt efter hvilken studieretning du vælger, har du direkte adgang til 264 videregående uddannelser efter din tekniske studentereksamen. Du kan udvide dine muligheder ved at vælge nogle specifikke valgfag.

Mange HTX-elever vælger at tage en teknisk eller naturvidenskabelig videregående uddannelse. Du kan læse mere om oplagte videreuddannelsesmuligheder på www.ug.dk og du kan se data for hvor mange af vores elever her fra Aalborg Tekniske Gymnasium, der læser videre.

 

STUDIEVALG DANMARK

Studievalg Danmark vejleder om videregående uddannelse og de efterfølgende beskæftigelsesmuligheder.

På Aalborg Tekniske Gymnasium er det Peter Norman Nielsen, der er din lokale vejleder fra Studievalg.

I løbet af din tid på skolen kommer Peter på besøg flere gange for at holde oplæg om uddannelsessystemet, valg af videregående uddannelse og efterfølgende beskæftigelsesmuligheder, adgangskrav, ansøgning, optagelse mv. På UDDATA+ kan du se, hvornår du og din klasse skal til oplæg.

Kontakt til Studievalg
Peter har desuden træffetid på din skole ca. hver 3-4 uge. I forbindelse med de faste træffetider har du mulighed for at få en individuel snak om dine spørgsmål, overvejelser og ønsker med hensyn til dit valg af videregående uddannelse, eller hvis du er i tvivl om, hvad du vil efter din studentereksamen.

Du kan booke en tid på book.studievalg.dk. Her vælger du din skole på skolelisten. Dernæst vælges den dato og det tidspunkt, du ønsker at booke, og du skal til slut angive dine kontaktoplysninger. Du får en kvittering for din booking pr. mail og siden en sms-påmindelse på dagen for træffetiden.

Du er altid velkommen til at kontakte Peter med både store og små spørgsmål på telefon 3333 2014 eller pr. mail pnni@studievalg.dk


Information om videregående uddannelse?
Der er mange ting, som du selv kan gøre for at få information om videregående uddannelse og de efterfølgende beskæftigelsesmuligheder. Du kan fx bruge uddannelsesportalen www.ug.dk.

Her kan du finde information om næsten alt, der har med videregående uddannelse og de efterfølgende beskæftigelsesmuligheder at gøre. Du kan fx finde ud af, hvordan forskellige uddannelser er opbygget, hvor du kan tage dem, hvilke adgangskrav de har, samt hvilke jobmuligheder uddannelsen giver. Der er også links til uddannelsesstedernes hjemmesider, hvor du kan hente mere detaljeret information om lige præcis den uddannelse, du er interesseret i.Se mere om Studievalg Danmark - Center Nordjylland  på www.ug.dk/studievalg/studievalgnordjylland

 

FIND SELV INFORMATIONER OM VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

Der er mange ting, som du selv kan gøre for at få information om videregående uddannelse og erhverv. Du kan f.eks. bruge uddannelsesportalen UddannelsesGuiden.dk.

På UddannelsesGuiden kan du finde information om næsten alt, der har med uddannelse og erhverv at gøre. Du kan f.eks. finde ud af, hvordan forskellige uddannelser er opbygget, hvor du kan tage dem, og hvilke adgangskrav uddannelserne har. Der er også links til uddannelsesstedernes hjemmesider, hvor du kan finde mere detaljeret information om den uddannelse, du er interesseret i.

 

REKLAMEFILM