Studieregler

Disse studieregler præciserer Aalborg Tekniske Gymnasiums krav til din aktive deltagelse i uddannelsen, samt konsekvenserne af fravær og for sent eller manglende opgaveaflevering.

Du har som elev på Aalborg Tekniske Gymnasium pligt til at deltage aktivt i al undervisning og aflevere alle skriftlige opgaver rettidigt.

Fremmøde

Der er mødepligt til undervisningen. I alle lektioner registreres tilstedeværelse.

Aktiv deltagelse

I de gymnasiale uddannelser findes ingen "ret" til fravær, hvorfor alt fravær registreres. Du har som elev pligt til at deltage aktivt i undervisningen, hvilket vil sige: 

 • Fysisk tilstedeværelse i lektioner, som kræver tilstedeværelse
 • Aktiv deltagelse i de planlagte læringsaktiviteter
 • Rettidig aflevering af skriftlige opgaver, der kvalitativt og kvantitativt følger de krav, der er fastsat
 • Deltagelse i standpunktsprøver, årsprøver og lignende
 • Deltagelse i ekskursioner og studieture
 • Deltagelse i anden undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning, der er planlagt som en del af undervisningen
 • I forbindelse med fravær skal årsagen registreres i UDDATA+, og i særlige tilfælde skal studievejlederen orienteres. Ved langvarig sygdom kan gymnasiet forlange dokumentation i form af dokumentation fra lægen (eller anden dokumentation underskrevet af dine forældre), denne betales af dig selv. Det er vigtigt, at skolen har dokumentation for dit fravær og dets årsager, da dette kan få betydning ved skolens sanktion i forbindelse med for meget fravær.

Har du været fraværende i lektioner hvor der laves laboratorieøvelser, vil du blive indkaldt til en øvelsesopsamlingseftermiddag hvor deltagelse er obligatorisk.

Registrering af forsømmelser 

Al forsømmelse registreres løbende elektronisk. Du kan følge dit fravær i UDDATA+.

Skolen følger løbende op på dit fravær.

 • Hvis du har udokumenteret fravær, inviteres du til 1. samtale med studievejlederen og modtager 1. skriftlige advarsel.
 • Hvis dit fravær fortsat stiger, modtager du 2. skriftlige advarsel og indkaldes igen til samtale med studievejlederen.
 • Såfremt dit fravær ikke nedbringes herefter, modtager du 3. og sidste skriftlige advarsel, og indkaldes til samtale med skolens ledelse. I forlængelse heraf skal du redegøre for årsagen til det høje fravær.
 • Herefter vil yderlig udokumenteret forsømmelse føre til, at du bortvises fra uddannelsen. Er forsømmelsen dokumenteret vurderes konsekvensen. Du vil skriftligt få besked om, at du meldes ud af skolen.
 • Fraværsadvarsler bortfalder ved et nyt skoleårs start, med mindre særlige forhold gør sig gældende. Kopi af skriftlige advarsler sendes til forældremyndighedsindehavere, såfremt du ikke er fyldt 18 år.

Regler ved sygdom 

Kan du ikke møde op i skole på grund af sygdom, skal du notere årsagen i UDDATA+. Er fraværet længere end først antaget, skal du rette henvendelse til studievejledningen Hvis du har ekstraordinært højt fravær indkaldes du under alle omstændigheder til en afklarende samtale med en repræsentant fra skolens ledelse.

Formålet med sygefraværssamtalerne  er:

 • at kortlægge årsager til fraværet
 • at finde ud af, hvilke tanker du har gjort dig
 • at få en melding på, hvad vi som skole kan gøre for at mindske dit fravær.

Formålet med at følge op på sygefravær er:

 • at skabe dialog mellem dig og studievejlederen for at finde årsager til sygefravær, samt aftale individuelle tiltag for at nedbringe sygefraværet
 • at fastholde dig i et aktivt studium. Hermed kan sygefraværet nedbringes.
 • at udmeldelse på grund af manglende studieaktivitet forebygges.

Ved at sætte fokus på dit sygefravær, udvises omsorg for dig og respekt for din betydning for klassens funktion og trivsel. Det forpligter såvel lærere/studievejlederen som dig til at tage ansvar ved at indgå i en positiv dialog om eventuelle problemer. Skolen kan forlange, at du inden for en rimelig frist skriftligt dokumenterer, at fraværet skyldes sygdom. Denne dokumentation skal du i givet fald selv betale.

Skriftlige afleveringer 

Din aflevering af skriftlige opgaver registreres i UDDATA+. Skolens ledelse følger løbende op på manglende afleveringer.

Hvis der er opgaver, som ikke er afleveret, udstedes 1. skriftlige advarsel, og du indkaldes til samtale med skolens ledelse. Advarselen gælder resten af indeværende skoleår.

Hvis der ved en senere opgørelse viser sig at mangle opgaver igen, eller de påtalte opgaver ikke er afleveret, udløses 2. skriftlige advarsel, og der indkaldes til en ny samtale med skolens ledelse. Denne advarsel gælder ligeledes for indeværende skoleår.

Ved yderligere problemer udstedes 3. advarsel, og overholdes denne ikke udmeldes du af skolen grundet manglende studieaktivitet.

Allerede fra 1. advarsel gælder, at indtil det skriftlige arbejde er bragt i orden, skal du deltage i obligatorisk studiecafé efter aftale med skolens ledelse.

Hvis du har mange forsømmelser, kan det også medføre, at din SU stoppes. Du vil først kunne modtage SU igen, når du over en periode på mindst 2 måneder har vist, at du er studieaktiv.

Plagiat og afskrift

Aktiv deltagelse i undervisningen omfatter, at du udarbejder dine skriftlige opgaver/arbejder selvstændigt. Ved gruppe afleveringer er der kollektivt ansvar medmindre du af læreren er blevet bedt om at angive med navn, hvem der er ansvarlig for det enkelte afsnit.  Hele/dele af opgaver, der er afskrift/plagiat opfattes som snyd og vil ikke kunne bedømmes, hvorfor opgaven skal genafleveres. Advarsler givet for plagiat, bortfalder ved skoleårets slutning. Ovenstående gælder også for skriftligt arbejde, som skal danne grundlag for en mundtlig eksamen. Såfremt skolen benytter sig af et plagierings-kontrolprogram, er du forpligtet til, at aflevere skriftlige opgaver gennem dette filter.

Sanktioner 

Efterlever du ikke kravet om rettidig aflevering og minimumsreglerne for kvalitet og/eller kvantitet af de skriftlige arbejder, herunder plagiat og afskrift, vil du modtage en skriftlig advarsel herfor. Ved gentagelse vil skolens ledelse kunne nægte at indstille dig til eksamen det pågældende skoleår eller oprykning til næste skoleår. Konsekvensen ved gentagne overtrædelser og misvedligeholdelse af aftaler er, at du bortvises fra uddannelsen eller eksamen.

Du bortvises fra uddannelsen, hvis dit fravær i et fag eller flere fag antager en karakter, hvor du ikke længere anses som studieaktiv af skolen, eller hvis du i perioder og gentagne gange undlader at aflevere dine skriftlige opgaver eller overtræder reglerne for plagiat. Ved helt specielle forhold kan der dispenseres fra denne regel.

Du vil inden en bortvisning modtage en skriftlig advarsel. Hvis du bliver bortvist fra uddannelsen, kan du eventuelt indstilles til at gå skoleåret om, hvis skolen skønner, at du vil være i stand til at gennemføre uddannelsen.

Oprykning til næste klassetrin 

Du kan oprykkes til næste klassetrin, hvis skolen ved skoleårets slutning vurderer, at dit standpunkt og udbytte af undervisningen er tilstrækkeligt. Du har krav på oprykning, såfremt du har 2,0 eller derover i gennemsnit af de karakterer, du har opnået ved afslutningen af et skoleår, heri indgår karakterer opnået ved de obligatoriske interne prøver. Du skal også have aflagt alle de krævede prøver, herunder 5 interne prøver, samt afleveret større skriftlige arbejder med ubetinget afleveringspligt (større skriftlig opgave, projektopgaver og lignende).

Du kan nægtes oprykning til næste klassetrin, hvis dit gennemsnit ved skoleårets afslutning er under 2,0, og hvis det på baggrund af den løbende evaluering vurderes, at dit udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt. I vurderingen indgår omfanget af aflevering af skriftlige arbejder samt fraværsniveau, herunder årsager til fravær.

Indstilling til prøve 

Du kan miste retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag efter alle årgange, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal erlægges det følgende år, hvis skolens ledelse på trods af manglende prøver oprykker dig til næste klassetrin. For indstilling til prøve på 3. årgang henvises til skolens eksamensreglement.