Ordens- og samværsregler

Aalborg Tekniske Gymnasium er en stor skole fordelt på to afdelinger. For at samværet og arbejdet på skolen kan foregå så positivt og effektivt som muligt, er det vigtigt, at vi alle viser hensyn over for hinanden, og at du overholder nedenstående regler.

Når du arbejder i klasselokaler, værksteder og laboratorier, skal du altid rette dig efter de anvisninger dine lærere giver dig med hensyn til opførsel, brug af bærbar pc og oprydning.

Alt affald smides i papirkurve, stole sættes op under eller på bordene, inden du forlader et lokale.

I værksteder og laboratorier skal du altid overholde sikkerhedsreglerne.

Du kan indtage dine måltider i kantinen eller på de steder, som du får anvist. Også her gælder det, at du skal rydde op efter dig og stille brugt service på vognene. Det er et krav, at du opfører dig ærligt og korrekt over for dine kammerater og skolens medarbejdere. Det forventes, at al kommunikation foregår i en god og konstruktiv tone, hvad enten det er verbalt eller nonverbalt (hertil hører også de sociale medier som sms, facebook o.lign.).

Hvis du beskadiger skolens eller andres ejendele, kan du blive stillet over for erstatningskrav.

Skolens ordensregler gælder også ved studierejser og ekskursioner.

Rygning

Det er ikke tilladt at ryge på skolens område, forbuddet gælder på hele TECHCOLLEGEs matrikel på Øster Uttrup Vej samt hele Friis' matrikel inklusive tagterrassen.

Rygeforbuddet gælder for alle: Elever, lærere, forældre samt besøgende. Der kan ikke dispenseres for rygeforbuddet til f.eks. fester eller private arrangementer.

Overtrædelse af rygeforbuddet kan i grove gentagelsestilfælde medføre bortvisning.

Rusmiddelpolitik 

På Aalborg Tekniske Gymnasium har vi valgt at tilslutte os Aalborg Kommunes fælles rusmiddelpolitik for elever på ungdomsuddannelser:

Generelle regler

Det er ikke tilladt at medbringe, indtage eller være påvirket af alkohol samt andre rusmidler i forbindelse med skolegangen på skolen eller i skolernes umiddelbare nærhed, hvor eleverne kan identificeres med skolerne. Dette gælder også på introture og til øvrige elevarrangementer uden for skolen.

Dispensationer

På studieture kan skolens ledelse dispensere og give tilladelse til indtagelse af alkohol i begrænset omfang. Følgende forhold gør sig gældende:

 • Regler og sanktioner er talt godt igennem inden turen
 • Turen til og fra destinationen er alkoholfri
 • Undervisningsaktiviteterne er alkoholfrie
 • Alle elever skal møde friske og udhvilede til dagens program
 • Hvis forholdene taler for det, kan den enkelte skole eller lærer indføre totalt forbud under hele turen

I forbindelse med elevfester og cafeer kan skolens ledelse give dispensation til indtagelse af alkohol på skolens område. Følgende forhold gør sig gældende:

 • Arrangementer afholdes under trygge og hyggelige rammer, hvor der er adgangskontrol og medarbejdere til stede
 • Der udskænkes ikke hård spiritus, og der udskænkes ikke til stærkt berusede personer
 • Utilbørlig beruselse eller påvirkning af andre rusmidler tolereres ikke, og forældrene kontaktes, hvis eleven er under 18 år
 • Elever, der er meget berusede, bliver ikke lukket ind til festen, og forældrene kontaktes, hvis eleven er under 18 år
 • Til fester skal der kunne købes alkoholfrie drikke, og der bør være caféområder, hvor ikke-berusede gæster kan hygge sig sammen - gerne med mulighed for alternative aktiviteter som spil m.m.

Hjælp til elever, som har problemer med rusmidler

Skolerne tager ansvar for, at de elever, der har problemer med rusmidler, får hjælp. Hvis skolen vurderer, at en elev bruger hash eller andre euforiserende stoffer, bliver eleven indkaldt til en samtale med studievejleder/coach med henblik på at vurdere uddannelsesforløbet og sikre, at eleven får professionel hjælp fra Aalborg Kommune eller hjemkommunen. Er eleven under 18 år, bliver forældrene hurtigst muligt inddraget, og der henvises til Rusmiddelteamet i Aalborg Kommune eller tilsvarende center i hjemkommunen. Er eleven over 18 år, henvises der til misbrugscentret i Aalborg Kommune eller i hjemkommunen. I de tilfælde, hvor eleven har en uddannelsesaftale, vil praktikstedet blive sat ind i sagen i nødvendigt omfang.

Sanktioner ved overtrædelse af reglerne i rusmiddelpolitikken

Elever, der overtræder skolernes regler i rusmiddelpolitikken eller lovgivning om euforiserende stoffer, vil blive indkaldt til en samtale med studievejleder eller ledelsen og kan risikere bortvisning fra arrangementer, bortvisning fra skolen i et antal dage eller i yderste konsekvens permanent bortvisning fra skolen. Overtrædes reglerne under en studietur, ekskursion eller et elevarrangement uden for skolen, vurderer de ansvarlige lærere, om:

 • Der skal sanktioneres over for eleven efter hjemkomst, jf. ovenfor - i dette tilfælde skal dette og begrundelsen herfor meddeles eleven på studieturen, ekskursionen eller elevarrangementet
 • Eleven skal hjemsendes for egen regning.
 • Studieturen skal afbrydes i utide, hvis overtrædelserne er omfattende og udbredte

Eleverne kan opleve, at skolerne vil sikre overholdelse af lovgivningen om hash og andre euforiserende stoffer ved hjælp af iværksættelse af forskellige tiltag, fx tests og vagtværn med narkohunde.

Regler vedr. reklame for alkohol på skolerne

Skolerne accepterer ikke, at der ophænges reklame, eller på anden måde reklameres for alkoholprodukter på skolerne. Dette gælder også reklamer, hvor der både implicit og eksplicit opfordres til druk.

Generelt 

Aalborg Tekniske Gymnasium er forpligtet til at samarbejde med politiet i forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet generelt, herunder sager om vold, rusmidler og euforiserende stoffer, hærværk, tyveri, hæleri og ulovlig besiddelse.

It-regler 

Aalborg Tekniske Gymnasium stiller et trådløst it-miljø til rådighed for vores elever. Til gengæld forventer vi, at du overholder vores it-reglement og udviser god netikette. Uanset om du anvender skolens eller din egen pc, skal du overholde de fastlagte regler:

 • Du må ikke ændre på standardinstallationen på skolens maskiner eller flytte kabler og lign. uden lærerens tilladelse.
 • Du må ikke installere/gemme programmer på netværket (spil mm.)
 • Du må kun afvikle de programmer, der er installeret af it-administrationen.
 • Du må ikke bringe skolens navn i miskredit ved fx at sende mails, udbyde piratkopier over nettet og lignende, herunder lægge filer, billeder og video fra skolen ud på internettet på steder som Facebook, Youtube og lign.
 • Du må ikke spille netværksspil i undervisningstiden.
 • Du må ikke downloade eller uploade større filmængder via skolens netværk, medmindre der er tale om skolerelaterede opgaver.
 • Pauseskærme skal være sorte eller med billeder, der ikke kan virke frastødende.
 • F-Secure skal være installeret.

Sanktioner 
Hvis du overtræder skolens ordensregler, kan det medføre:

 • Mundtlig eller skriftlig advarsel
 • Midlertidig udelukkelse fra arrangementer (fester, studieture o.lign.)
 • Bortvisning i op til fem dage (bliver registreret som fravær)
 • Bortvisning fra uddannelsen

Hvis du er under 18 år, sendes besked om sanktioner til dine forældre eller værge.