Klageadgang

Du kan klage over skolens iværksættelse af sanktioner. Klagen afgives inden for 2 uger fra afgørelsens meddelelse. Hvis du er under 18 år, skal dine forældre/din værge indgive klagen. Klagen indgives skriftligt til skolens ledelse, der videresender klagen til Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling sammen med sin egen udtalelse i sagen. Før sagen videresendes, skal skolens ledelse give dig lejlighed til inden for 1 uges frist at kommentere udtalelsen. Dine eventuelle kommentarer skal medsendes til ministeriet.

Bemærk, at en klage ikke har opsættende virkning, medmindre skolens ledelse eller ministeriet i særlige tilfælde træffer beslutning herom.