Læsevejledning

Læsevejledningen på HTX tilbyder undervisning til elever, der har problemer med at læse hurtigt og præcist nok eller har problemer med at formulere sig korrekt skriftligt og mundtligt.

Problemet kan skyldes ordblindhed – dysleksi.  På HTX har vi stor erfaring med at undervise ordblinde elever, og vi lægger vægt på at yde hurtig og kvalificeret støtte.

Screening

Måske ved du allerede før, du begynder på HTX, at du er ordblind. Så er det vigtigt, at du gør opmærksom på det, når du søger om optagelse.

Ved det første intro-møde, som afholdes i april/maj, når du har fået besked om, at du er optaget på HTX, spørger vi om, der er nogen, der ved eller tror, at de er ordblinde. De, der mener eller ved, at de har læse- og skriveproblemer, får tilbudt en samtale med studievejlederen med henblik på at afdække problemerne og eventuelt igangsætte hjælp.

I starten af skoleåret screener vi alle elever i 1.g-klasserne med en elektronisk læse-/stavetest, så vi bedst muligt kan støtte op om hver enkelt elev.

Ordblindhed

Ordblindhed eller dysleksi er et handicap, som dækker over vanskeligheder med at læse og skrive, og konsekvensen er, at det ofte tager meget lang tid at læse og skrive korrekt. Ordblindhed har INTET at gøre med intelligens, og det er derfor vigtigt, at du får den hjælp, du har behov for, så du kan løse de opgaver, du møder på gymnasiet!

Ved hjælp af en test konstaterer vi, om der er tale om ordblindhed. Gennem Kvalitets- og tilsynsstyrelsen kan du få en it-rygsæk med computer med oplæsnings- og skrivestøtteprogrammer på både dansk og engelsk.

SU-styrelsen bevilger også timer til instruktion i brug af it-rygsækken og programmerne. Ofte gives støtte til digitale bøger, der kan bruges på computeren, og endelig bevilger SU-styrelsen støttetimer, også kaldet SPS timer, så du i det daglige bl.a. kan få hjælp til struktur på studier, til læsning og skriftlige afleveringer.

Skolen har licens til programpakken CD-ord, så selvom du ikke er ordblind, kan du alligevel få hjælp til stavning og oplæsning på din egen computer.

Vejledningen

På baggrund af testen og dine behov og ønsker bliver vejledningen tilrettelagt, så den præcis retter sig mod dine behov. Vejledningen foregår individuelt eller i mindre grupper – ofte med elever fra samme klasse. Timerne ligger normalt før eller efter almindelig undervisning.

I vejledningen vil der være fokus på strategier og redskaber til en mere effektiv skolegang. Der findes, desværre, ingen lette løsninger på læse-skriveproblemer, men koncentreret arbejde med sine vanskeligheder belønner sig i form af, at lektielæsning og arbejdet med afleveringer bliver lettere, og udbyttet af ens anstrengelser stiger.

Forlænget eksamenstid

Hvis du har læse-skriveproblemer, har du mulighed for at få forlænget forberedelsestid til de mundtlige eksaminer og længere tid til de skriftlige eksaminer. Du kan søge om at få eksamensopgaverne elektronisk, så du kan få dem læst op på computeren. Intet af det kommer til at stå på dit eksamensbevis.

Elever med særlige behov

På HTX kan du få SPS (specialpædagogisk støtte) hvis du har f.eks. ADHD, ADD, Aspergers syndrom eller autisme.

Din SPS-lærer tilbyder dig samtaler, støtte og vejledning til b.la.:

  • Trivsel
  • Samarbejde/gruppearbejde
  • Struktur af din dagligdag på skolen og af dine lektier, opgaver, afleveringer og eksaminerne
  • Strategier og teknikker der kan optimere dit udbytte af undervisningen

SPS-timerne afvikles oftest individuelt og placeres primært før eller efter dit almindelige skema, men de kan også foregå i timerne på klassen, hvor din SPS-lærer kan deltage, for at støtte dig i bestemte behov.