Eksamensreglement

Den 09. maj 2017

Eksamen generelt

Eksamensreglementet for Aalborg Tekniske Gymnasium er fastsat i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. BEK nr. 930 af 03/07/2013 Gældende. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser
(Eksamensbekendtgørelsen)

 

Antal eksamener

 (gælder for alle tre årgange). I alt skal man til eksamen i minimum 8 fag på htx-uddannelsen, plus studieretningsprojektet. For en elev, der i henhold til htx-bekendtgørelsen har taget ekstra fag på A-niveau, beregnes »Eksamensresultat« som »Foreløbigt eksamensresultat« multipliceret med 1,03 for gennemførelsen af ét ekstra fag på A-niveau og med 1,06 for gennemførelse af 2 eller flere ekstra fag på A-niveau. For øvrige elever og kursister er »Eksamensresultat« identisk med »Foreløbigt eksamensresultat«. Et bonus A- fag giver samtidig en tilsvarende ekstra eksamen.

Alle prøver – mundtlige, skriftlige og projekteksamener - tæller med

Alle karakterer er vægtet.

Karaktererne indgår med forskellig vægt i eksamensresultatet:

a) Fag på A-niveau tildeles vægten 2.

b) Fag på B-niveau tildeles vægten 1,5.

c) Fag på C-niveau tildeles vægten 1.

Studieretningsprojektet tildeles vægten 2.

Studieområde tildeles vægten 2.

 

På eksamensbeviset optræder for hvert fag kun karakterer for det højeste niveau, eksaminanden har gennemført. Hvis en elev har aflagt prøve på et lavere niveau i et fag, som eleven efterfølgende aflægger prøve i på højere niveau, kan prøvekarakteren fra det lavere niveau ikke medtages på eksamensbeviset. Institutionens leder skal i stedet udstede et enkeltfagsbevis, hvis eleven eller kursisten anmoder om det.

For fag, der afsluttes med mere end én karakter, deles vægten ligeligt mellem karaktererne.

Eksamensresultatet beregnes som det vægtede gennemsnit af de karakterer, der optræder på eksamensbeviset.

Indstilling til eksamen

Indstilling til eksamen sker ved afslutningen af alle årgange. Skolen træffer afgørelse om indstilling til eksamen på baggrund af drøftelser med de lærere, der har undervist eleven. Indstilling til eksamen forudsætter, at man har deltaget i undervisningen og har afleveret skriftlige arbejder og fået dem godkendt af lærerne i et omfang, som skolen finder acceptabelt for at opfylde §7 i bekendtgørelsen for studie- og ordensregler, BEK nr 1222 af 04/12/2006 Gældende, samt eksamensbekendtgørelsens jf. §7 adgang til prøve, som kræver at man har afleveret eventuelle produkter og projektrapport, som skal indgå i bedømmelsen til eksamen.

Hvis man ikke kan indstilles til eksamen

Ved gentagen overtrædelse af studie- og ordensreglementet vil skolens ledelse kunne nægte at indstille eleven til eksamen det pågældende skoleår.

Eleven kan herefter henvises til at aflægge prøve i alle fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år.

Hvis man ikke bliver indstillet til eksamen på normale vilkår og uddannelsen afbrydes kan man vælge at gå til eksamen i alle fag på 3. år som selvstuderende under gældende regler.

Selvstuderende: Adgang til aflæggelse af prøve er betinget af, at den selvstuderende

a) har dokumenteret, at grundlaget for at gennemføre prøve er til stede, herunder at den selvstuderende har gennemført laboratoriekurser efter reglerne herom, og

b) har indbetalt eventuel deltagerbetaling efter reglerne herom.

Man skal meddele skolen skriftligt, hvis man ønsker at gå op som selvstuderende.

Hvis eleven ikke indstilles til eksamen, beslutter skolen, om eleven skal have tilbudt at gå 3. år om.

Oprykningsregler fremgår af skolens studie- og ordensreglement.

Eksamensudtrækning

Hvilke fag, eleverne skal til eksamen i, afgøres af Undervisningsministeriet. Dette offentliggøres på Undervisningsministeriets officielle offentliggørelsesdato for alle 3 årgange.

Eksamensudtrækningen er individuel, og man kan nemt komme ud for, at kun en del af klassen skal op i et bestemt fag.

Ved afslutningen af 1.g

Eleverne kan komme til én eksamen i et afsluttet C-niveau fag eller ingen eksamen. Hvilket fag, det drejer sig om, afgøres ved udtrækning i Undervisningsministeriet. Hvis man har valgt faget på B-niveau i 2.g, skal man dog ikke til eksamen i 1.g. Elever, der efter 1.g har aflagt eksamen i et fag på C-niveau og som i 3.g vælger faget på B-niveau vil få slettet såvel sin eksamen som sin eksamenskarakter fra 1.g.

Ved afslutningen af 2.g

Eleverne skal op i en eller flere eksamener. Hvilke fag det drejer sig om, afgøres ved udtrækning i Undervisningsministeriet. I fag på B-niveau med skriftlig og mundtlig prøve, er begge prøver i udtræk.

Ved afslutningen af 3.g

Eleverne skal op til obligatoriske eksamener i teknikfag og i studieområde, mundtlig prøve. De resterende prøver udtrækkes af Undervisningsministeriet. Eleverne skal op i én eller flere eksamener, afhængig af elevens individuelle fag og tidligere eksamener. Eleverne skal i alt have gennemført minimum 8 eksamener + studieretningsprojektet ved afslutningen af 3.g. Eksamensbelastningen ved afslutningen af 3. g kan svinge mellem 4-8 eksamener. I fag på A-niveau med skriftlig prøve og mundtlig prøve, skal eleven aflægge prøve i mindst én af disse. Eleven skal aflægge 3 skriftlige prøver, hvor teknikfaget og studieområdet kan tælle som skriftligt prøve for HTX.

Særlige situationer

Sygdom og for sent fremmøde

Møder eleven ikke frem eller må prøven forlades på grund af sygdom, skal skolen have besked omgående, og der kræves i begge tilfælde lægeerklæring. Er eksamen begyndt, bedømmes præstationen under alle omstændigheder, også selv om eleven senere skal til sygeeksamen.

En eksaminand, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller anden uforskyldt grund, skal gives mulighed for at aflægge prøven snarest muligt.

Skolen kan bestemme, at sygeprøve gennemføres ved forlængelse af allerede fastsatte afleveringsfrister for projektopgaver og andre opgaver, der forudsætter afleveringsfrister.

 

Overtrædelse af eksamensreglementet

Anvendelse af hjælpemidler under en prøve er tilladt, medmindre der i reglerne for de enkelte uddannelser er fastsat begrænsninger i brugen heraf.

En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaver er begyndt, eller når eksaminanden er gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende.

En eksaminand, der kommer for sent til en skriftlig prøve, betragtes som udeblevet, og vedkommende har ikke krav på at deltage i prøven. Skolen kan dog tillade eksaminanden at deltage, hvis det anses for udelukket, at den pågældende kan have modtaget nogen oplysning om opgaven, og hvis skolen skønner, at forsinkelsen er rimeligt begrundet og af kortere varighed. Prøvetiden forlænges ikke.

En eksaminand, der kommer for sent til en mundtlig prøve, har ikke krav på at deltage i prøven, men kan, hvis skolen skønner, at forsinkelsen er rimeligt begrundet, få tilbud om at komme til prøve på et senere tidspunkt.

En elev, der forlader prøvelokalet uden tilladelse og ledsagelse af en tilsynsførende, har afbrudt eksamen.

Skolen tilbyder særlige prøvevilkår til eksaminander med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller med andre specifikke vanskeligheder, når dette er nødvendigt for at ligestille disse eksaminander med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau.

En eksaminand, som ved en prøve gribes i utvivlsomt at skaffe sig eller give en anden eksaminand uretmæssig hjælp eller i et utvivlsomt forsøg herpå, eller som ved en prøve har benyttet ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises af institutionen fra den pågældende prøve.

En eksaminand, der under prøveforløbet overtræder ordens- og eksamensreglerne, herunder tilfælde af støjende og generende adfærd, kan af skolen bortvises fra prøven.  

Hvis der under eller efter en prøve opstår formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller har anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, indberettes dette til skolen. Bliver formodningen bekræftet, bortvises eksaminanden af skolen fra den pågældende prøve.

Bortvisning fra en prøve medfører, at eventuelle karakterer bortfalder. Eksaminanden kan herefter aflægge prøve på ny. En sådan prøve afholdes, for så vidt angår prøver i en gymnasial uddannelse, i den efterfølgende termin december-januar eller maj-juni.

Klager

En elev eller, hvis eleven er under 18 år, forældremyndighedens indehaver, kan klage over forhold i forbindelse med eksamen. Klagen skal være begrundet og indgivet senest to uger efter, at eleven har modtaget karakteren. Institutionens leder afgør, om klagesagen skal fremmes eller afvises som åbenbar grundløs. Afvisningen af klagen skal være skriftlig og begrundet.

Klagen indgives individuelt og skal nøje angive de faktiske omstændigheder, som efter klagerens mening bør begrunde en imødekommende afgørelse. Klagen kan vedrøre:

1) Eksaminationsgrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende og disses forhold til uddannelsens mål og krav.

2) Eksamensforløbet.

3) Bedømmelsen.

Skal sagen fremmes, forelægger institutionen straks klagen for bedømmerne med anmodning om en faglig udtalelse fra hver inden for en nærmere angivet frist på normalt 2 uger. Institutionen forelægger udtalelserne for klageren, der gives lejlighed til at fremkomme med eventuelle kommentarer inden for en frist på normalt 1 uge.

Skolen vil herefter træffe en afgørelse, der vil være skriftlig og begrundet. Skolens afgørelse kan være:

 1. Ombedømmelse
 2. Tilbud om ny prøve
 3. Klageren får ikke medhold

Ombedømmelse og omprøve kan resultere i en lavere karakter. Eventuel klage over skolens afgørelse skal indgives til skolen senest 2 uger efter, at afgørelsen er meddelt eleven. Skolen videresender så klagen til ministeriet. Ministeriet kan ikke ændre en bedømmelse, men kan evt. pålægge skolen at foretage en ny bedømmelse eller tilbyde en ny prøve til eleven.

Bilag 1.

Prøveformer

Generel vejledning til skriftlige prøver.

 

 1. Mødetid for elever til skriftlig eksamen er kl. 8.30
 2. Eksamenslokalet fremgår uddata. Du skal sidde på din plads 30 min. før prøvestart. Du skal som udgangspunkt bruge din egen PC medmindre andet er aftalt med skolen. Undtaget er elever med IT rygsæk.
 3. Der er faste pladser i eksamenslokalet, se efter din anviste plads på eksamenslisten ved indgang til lokalet. Eksamensnummer vil fremgå af eksamenslisten.
 4. USB stick uddeles til eleverne i eksamenslokalet, når du er mødt kl. 8.30.
 5. Du skal sikre dig inden kl. 8.50, at du ikke kan komme på skolens netværk. Det er elevens pligt at oplyse hvis dette kan ske, undtaget er digital eksamen, hvor internetadgang er tilladt. Se bilag 2. digital eksamen. Vejledning til netprøver. Se video om forberedelser til netprøver. http://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/netproever/brugervejledninger
 6. Det er ikke tilladt at medbringe mobiltelefoner, enhver form for modem o.l. i eksamenslokalet, da det ikke er lovligt at kommunikere med andre under prøven.
 7. Det er ikke tilladt i prøvetiden at se video, spille eller høre musik medmindre det er en del af stillede opgave. Du skal medbringe DVD- drev.
 8. Bruger du PC og skal have noget skrevet ud, så rækker du den udleverede usb stick med din opgave i vejret, hvorefter eksamensvagterne vil skrive ud for dig. Du skal sikre dig, at opgaven er skrevet ud på papir ved prøveafslutning.
 9. Det er dit ansvar, at medbragt PC-udstyr fungerer. Ved fejl stiller skolen teknisk bistand til rådighed. Ved strømafbrydelser eller fejl på PC-udstyr lægges der ikke ekstra tid til, men du skal evt. skrive videre i hånden. Sørg for at gemme din opgave jævnligt på USB stick.
 10. Skriveredskaber og andre tilladte hjælpemidler, f.eks. lommeregner, notater, ordbøger og lærebøger, skal du selv sørge for at medbringe. Herunder offline ordbøger.
 11. Hvis du skal på toilettet eller trække frisk luft, så rækker du en hånd i vejret og afventer at eksamensvagterne kontakter dig. Det er ikke tilladt at holde rygepause under prøven.
 12. Opgaverne skal i sidehovedet være forsynet med dit fulde navn, cpr.nummer og eksamensnummer, klasse samt fagets navn. Eksamensnummeret fremgår af USB stick. Opgaven skal på hver side være forsynet med sidetal samt total antal sider.
 13. I skal underskrive§20 erklæring på afleveringsomslaget.
 14. Udskrift foregår ved PC’er opstillet i de anviste lokaler, udskrift kan foregå fra kl. 11.00.
 15. Alle opgavebesvarelser, uanset om eleven bruger PC eller skriver i hånden, skal afleveres i papirform.

 

 

 1. Skriver du i hånden, skal du være opmærksom på følgende:
  Skolen udleverer papir. Du behøver ikke skrive kladde først, da kladden normalt ikke afleveres. Ønsker du kladden eller dele heraf bedømt, skal du sikre dig, at de ovenfor nævnte oplysninger er anført på arket/arkene. Desuden skal det fremgå meget tydeligt, hvad der ønskes bedømt og sammenhængen til den øvrige del af besvarelsen. Din besvarelse skal være skrevet med tydelig håndskrift enten med blyant eller kuglepen.
 2. Hvis du er færdig før tid, skal du aflevere din opgave, pakke sammen og forlade lokalet uden unødvendig støj.
 3. Forlades lokalet uden tilladelse betragtes eksamen som afbrudt.
 4. Ved enhver form for forsøg på uretmæssig at skaffe sig selv eller en anden hjælp til besvarelse af en opgave, bortvises man fra prøven.
 5.  En elev, der ikke efterlever de tilsynsførendes henvisninger, bortvises fra prøven.

Generelt om anvendelse af IT ved skriftlig eksamen

Ved prøven anvendes elevens eget udstyr eller efter aftale skolens udstyr.

Elever, der selv medbringer edb-udstyr, må normalt medbringe følgende: PC med USB-stik og standardinstallation. Højtalerudgang og drev skal virke. Skolens udleverede virusscannerprogram skal være installeret. Der skal være installeret Flash.

Når eleven anvender eget udstyr, fører skolen elektricitet frem til arbejdspladsen med 1 udtag (normalt 3-benet stik) pr. arbejdsplads. Eleven medbringer selv nødvendige ekstraledninger, til fx skærm. Eleven medbringer eget udstyr på eget ansvar. Det er ligeledes elevens ansvar, at det medbragte programmel overholder gældende regler om ophavsret m.v.

Lagring af filer skal foregå i et format, således at udskrivning kan foretages fra en af skolens maskiner, der er forsynet med skolens “standard programmer”.

Der må kun indgå tekst mv. som er produceret under prøven. Det er ikke tilladt at indlæse tekster eller grafik fx logo og lignende, der er fremstillet før prøven.

Hvis der opstår tekniske problemer med udstyret eller programmellet, herunder strømsvigt eller virusangreb, og det ser ud til at problemet vil tage mere end 30 min. at løse, så færdiggør eleven opgavebesvarelsen manuelt, uanset om der er tale om skolens eller eksaminandens udstyr eller programmel.

Mundtlige prøver uden netadgang.

Mødetid

Mød mindst 30 minutter før din forberedelsestid begynder. Hvis en elev udebliver, kan eksamen blive rykket frem.

 

Forberedelseslokalet

Der må ikke ryges i lokalet. Mobiltelefon og lignende må ikke forefindes i lokalet.

Der må ikke benyttes spil eller høres musik under forberedelse eller prøve.

Lokalet må ikke forlades i forberedelsestiden.

Kun materialer, der er tilladt i henhold til oversigten over hjælpemidler må medbringes i forberedelseslokalet. Eleven har selv ansvaret for at medbringe tilladte hjælpemidler, med mindre andet fremgår af reglerne for den enkelte prøve eller fastsættes af skolen. Der må ikke medbringes egen PC. Skal der anvendes PC i forberedelseslokalet stiller skolen en sådan til rådighed. Eleven medbringer i så fald materiale på USB stick.

Under ophold i og omkring eksamenslokalet skal undgås støjende adfærd eller anden adfærd, der kan genere eksaminander, censor og eksaminatorer.

 

Eksamination

Prøven tager enten udgangspunkt i et spørgsmål udvalgt ved lodtrækning eller i en rapport eller et projektarbejde. Der skal som minimum være 4 spørgsmål at vælge blandt. Både eksaminator og censor skal være til stede, når eleven trækker spørgsmålet. Eksaminator skal sikre sig, at eleven har forstået spørgsmålet. Prøven gennemføres som dialog mellem elev og eksaminator. Eksaminator leder eksaminationen og kan give censor lov til at stille enkelte spørgsmål. Det er censor, der bestemmer hvornår eksaminationen er slut. Under voteringen skal eleven og evt. tilhørere forlade eksaminationslokalet. Der gives én karakter. Alle eksamener er offentlige.

 

Projekt

Arbejds- og eksamensformer

Den enkelte elev kan vælge en af følgende arbejds- og eksamensformer:

 

 1. Enkeltmandsopgaver med en individuel rapport og en individuel prøve
 2. Enkeltmands rapport med gruppe produkt og en individuel prøve
 3. Gruppe opgave med en grupperapport og en individuel prøve
  1. I teknik A og teknologi A og B. Gruppe opgave med en grupperapport og en gruppe prøve

 

For 1. gælder de generelle retningslinjer, som fremgår af dette oplæg.

For 2 og 3. gælder ud over de generelle retningslinjer:

 • Gruppen kan bestå af højst 4 elever
 • Eleven går til gruppe prøve, hvor der foretages individuel bedømmelse,
 • Omfanget af produkt og rapport skal svare til at arbejdet er udført af flere elever.